Altyapı Projeleri Mühendislik Hizmetlerinin temini İşi İhale duyurusu

1.İHALE KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLER:
1.1. Jeotermal enerji hatları ve ısı merkezi uygulama projeleri ve teknik şartnameleri,
1.2. Yol uygulama projeleri ve teknik şartnameleri,
1.3.Atık su (kanalizasyon) uygulama projeleri ve teknik şartnameleri,
1.4.İçme ve kullanma suyu projeleri ve teknik şartnameleri,
1.5.Sulama suyu uygulama projeleri ve teknik şartnameleri,
1.6.Yağmur suyu ve drenaj uygulama projeleri ve teknik şartnameleri,
1.7.Deplase ve AG- YG elektrik şebekesi uygulama projeleri ve teknik şartnameleri,
1.8.Enerji nakil hattı uygulama projeleri ve teknik şartnameleri
1.9.Telekom projeleri ve teknik şartnameleri,
1.10.Parsel kazı dolgu projeleri ve teknik şartnameleri,
1.11.Otomasyon ve Scada sistemi tasarımı ve teknik şartnameleri,
1.12.Tüm projelerin metraj, keşif, maliyet ve işletme analizleri,
1.13.Altyapı İmalat İhale dosyası genel teknik ve idari şartnameleri,
1.14. Alt yapı inşaatı uygulaması safhasında projelerde ihtiyaç duyulacak revizyonlar.
2.İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKLİ YETERLİLİK:
2.1.İsteklilerin daha önce bitirmiş oldukları işlerin ve referansların listesi, ihale konusu benzer işlerin iş bitirme belgeleri ve referans yazıları yer alacaktır. Benzer iş referansları ve iş deneyim belgeleri yetersiz olan firmaların teklifleri değerlemeye alınmayacaktır.
2.2.Benzer İş Olarak Kabul edilecek işler : jeotermal enerji hatları ve ısı merkezi projeleri, yol projeleri, atık su (kanalizasyon) projeleri, içme ve kullanma suyu projeleri, sulama suyu projeleri, yağmur suyu projeleri, deplase ve ag–yg elektrik şebekesi projeleri, enerji nakil hattı projeleri, telekom projeleri uygulama projelerinin ayrı ayrı veya birlikte yapmış olmak bezer iş olarak kabul edilecektir.
2.3. İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan danışmanlık hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri,
Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan danışmanlık hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 80’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.
2.4.İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.
2.5. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerince yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, belge teklif zarfında olmalıdır.
2.6.İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine ve tarım dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerince yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak ilgisine göre 2.5. Maddedeki belgeyi beyan etmek zorundadır.
2.7.Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.
3.İSTEKLİLERİN TEKLİF BAŞVURUSUNDA ARANACAK ZORUNLU BELGELER: 
3.1.Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli(tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.), Teklif bedeline her türlü teçhizat, işçilik, işçiliklere ait S.G.K. primleri, her türlü vergiler harçlar ve işçilik sözleşme giderleri, ekipman, teklif sahibinin bilumum giderleri, şantiye ve sigorta masrafları ve zorluk zamları ile her türlü ulaşım masrafı, iş makinesi çalışma masrafı, çalışma süresi boyunca malzeme, ekipman, yakıt ve işçiliklere gelecek fiyat artışları, vergi ve SGK primi oranlarında değişiklik olmasından doğacak artışlar, sözleşme damga vergisi dahildir.Teklif – TL cinsinden KDV HARİÇ fiyat verilecektir.
3.2.Güncel tarihli oda kayıt belgesi fotokopisi
3.3.Vergi levhası fotokopisi
3.4.Gerçek kişi olması halinde imza beyannamesi fotokopisi
3.5.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri fotokopisi
3.6.Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletnamenin fotokopisi ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi fotokopisi,
3.7.İsteklinin ortak girişim olması halinde standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, İş ortaklığının her bir ortağı tarafından imza beyannamesine ilişkin belgenin fotokopisi ayrı ayrı beyan edilmesi zorunludur,
3.8.Şartname ekinde yer alan standart forma uygun Yer Görme Belgesi,
3.9.İstekliler teklif ettikleri bedelin % 7’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 7’sinden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.Geçici teminat olarak kullanılan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 13.12.2022 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir. İstekliler geçici teminatı Bayındır TDİOSB Halk Bankası Bayındır Şubesi İBAN: TR 13 0001 2001 4370 0016 1000 15 Hesabına da yatırabilirler. Bu dekontu da teklif zarfında sunmak zorundadır
3.10. 2. Madde de bahsedilen istekliye uygun evraklar ve İsteklilerin daha önce bitirmiş oldukları işlerin ve referansların listesi, ihale konusu benzer işlerin iş deneyim belgeleri ve referans yazıları yer alacaktır.
3.11.İhale dökümanı görülmesi ve temini 300 TL-(üçyüztürklirası) olup Bayındır TDİOSB Halk Bankası Bayındır Şubesi İBAN: TR 13 0001 2001 4370 0016 1000 15 Hesabına yatırılması gerekmektedir. Bu dekont teklif zarfının içerisinde olması gerekmektedir.
3.12.Kapalı zarfın üzerine firma unvanı tam olarak yazılacaktır. Zarfın birleşme kapak noktası firma tarafından kaşelenerek imzalanacaktır.
3.13.Alt yüklenicilere yaptırılması düşünülen işlerin listesi teklif zarfında olmalı Ancak İhale konusu işte İŞVERENİN onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir. İhalenin bu şekilde teklif veren istekli üzerinde kalması durumunda isteklinin işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini İŞVERENİN onayına sunması gerekir. Bu durumda alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
3.14. İdari Şartname, Teknik Şartname, Sözleşme Taslağının her sayfasında kaşe ve imzalanmış hali teklif zarfında bulunması zorunludur.
3.15.Yukarıda fotokopisi istenilen belgelerin aslıları ibraz edilecek ve fotokopilerine aslı idarece görülmüştür kaşesi vurulup ve imzalandıktan sonra asılları geri verilecektir. Aslı idarece görülmüş kaşeli evraklar teklif zarfında bulunacaktır.
SORULAR İÇİN İLGİLİ PERSONELİNİN ADI, SOYADI/UNVANI:
Zekeriya ÇABUK / Tel:0232 581 70 77 / Zekeriyacabuk@gmail.com
Aslı BACAKOĞLU / Tel: 0 232 581 70 77 / 0 552 929 95 65 / Aslibacakoglu96@gmail.com

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir